Aktuality

Aktuálna zmena v zákone č.245/2008 Z.z. (školský zákon)

Dňa 22. júna 2021 bol v NR SR schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon je účinný od 10. júla 2021 a...

Manuál Predprimárne vzdelávanie detí

Na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v časti Regionálne školstvo_ Predprimárne vzdelávanie_ Stanoviská a informatívne materiály bol uverejnený materiál: Manuál Predprimárne vzdelávanie detí (spracované podľa právneho stavu účinného od 10. júla 2021)  Manuál

On line stretnutia

Členovia Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu sa aj v súčasnosti stretávajú on line spôsobom a riešia aktuálne problémy a zmeny, týkajúce sa súčasnej pandemickej problematike a legislatíve, ohľadom povinného predprimárneho vzdelávania.

Pozdrav podpredsedu NR SR Milana Laurenčíka ku Dňu materských škôl 2020

V dnešný pre materské školy významný deň "Deň materských škôl" nás potešil svojim pozdravom na 16. schôdzi NR SR pán podpredseda NR SR Milan Laurenčík, ktorý na začiatku popoludňajšieho rokovania poďakoval materským školám týmito slovami: " Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,...

Deň materských škôl - 4. november

V dnešný pre materské školy významný deň "Deň materských škôl" nás potešil svojim pozdravom na 16. schôdzi NR SR pán podpredseda NR SR Milan Laurenčík, ktorý na začiatku popoludňajšieho rokovania poďakoval materským školám týmito slovami: " Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>