História

Spoločnosť pre predškolskú výchovu na Slovensku je stavovská nezávislá organizácia, ktorá združuje učiteľky materských škôl, odborníkov z oblasti pre predškolskú výchovu.

     Organizácia vznikla 30. marca 1993 v Martine. Písal sa rok 1993, presne 23. októbra, kedy sa 240 členiek. Spoločnosti pre predškolskú výchovu stretlo v Turčianskych Tepliciach na ustanovujúcom Sneme Spoločnosti. Spoločensko-ekonomické zmeny na Slovensku sa po roku 1990 prejavili vo vývoji inštitucionálnej predškolskej výchovy veľmi dramaticky. V dôsledku poklesu populácie, zvýšenia nezamestnanosti obyvateľstva, ale aj zníženie záujmu spoločnosti a niektorých školských správ o výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku sa podstatne zredukovala sieť materských škôl, ktorá sa stabilizovala až v roku 1995. Členky sa veľmi intenzívne angažovali za zachovanie materských škôl a prezentovali opodstatnenosť predškolskej výchovy. V prvých rokoch sa aktívna činnosť členiek sústreďovala v Martine.

 

Spoločnosť pre predškolskú výchovu - vznik  a bohatá činnosť  (1993 - 2008)

     Čas je našťastie človekom neovplyvniteľný fenomén a plynie si svojim nezvratným tempom. Písal sa rok 1993 presnejšie 5.marca 1993 o 10.00 hodine v budove Okresného úradu v Martine, sa konal Snem spoločnosti pre predškolskú výchovu. Nezvratná časomiera odštartovala existenčnú púť organizácie a je to už 15 rokov. Preto si Vás vážené dámy a páni dovolím previesť históriou bohatej, aktívnej a zmysluplnej činnosti. Čo asi viedlo učiteľky materských škôl k založeniu profesijnej organizácie na Slovensku ? Spoločensko-ekonomické zmeny na Slovensku sa po roku 1990 prejavili vo vývoji inštitucionálnej predškolskej výchovy veľmi dramaticky. V dôsledku poklesu populácie a nezamestnanosti obyvateľstva , ale aj zníženia záujmu spoločnosti a niektorých školských správ o výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku sa podstatne zredukovala sieť materských škôl. K stabilizácii došlo až v roku 1995. Učiteľky materských škôl veľmi citlivo vnímali túto negatívnu situáciu. Ich presvedčenie o opodstatnenosti existencie materských škôl podnietilo myšlienku založiť Asociáciu, respektíve Spoločnosť pre predškolskú výchovu. Táto myšlienka sa stretla na Slovensku s veľkým ohlasom, čím bol jednoznačne daný vzťah k deťom predškolského veku a opodstatnenosť predškolskej výchovy.

 

Prípravný výbor Spoločnosti pracoval v zložení:

·         P. Kveta  Krčulová, riaditeľka MŠ Družstevná ul. Martin

·         P. Ján Zuberec, riaditeľ Školskej správy I. Martin

·         P. Ján Dvorský, riaditeľ Strednej pedagogickej školy Turčianske Teplice

·         P. Vachová, právne oddelenie ŠS Martin

·         P. Mária Lettrichová, ŠS Martin

·         P. Marta Švajdová, metodička materských škôl Martin

·         P. Anna Martineková, IC Martin

·         P. Anna Dubovcová, IC Martin

 

Na I. Sneme Spoločnosti boli predložené na schválenie Stanovy Spoločnosti, pracovné skupiny, návrh na schválenie členov do výkonnej rady Spoločnosti, odsúhlasenie členských príspevkov. Prvého Snemu spoločnosti sa zúčastnilo 240 členiek. V tom období mala Spoločnosť 886 členov. Boli tu zastúpení pedagogickí zamestnanci, rodičia a široká odborná verejnosť. Členky organizácie vytvorili 8 pracovných skupín, každá z nich sa venovala jednej špeciálnej oblasti. Prvé členské základne pracovali v regiónoch: Martin, Čadca, Bardejov, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Humenné, Galanta, Levice, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Trenčín, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou. Prvou predsedníčkou Spoločnosti bola Anna Dubovcová, a sídlom bol Martin. Spoločnosť od svojho vzniku aktívne prispievala k riešeniu vtedy aktuálnych problémov. Členky výkonnej rady rokovali s poslancami NR SR. Boli prijaté prezidentom SR Michalom Kováčom, na MPSVaR, na pôde Demokratickej únie žien a pod. Rok 1994 bol opäť ekonomicky nepriaznivý vo vzťahu k materským školám. Priaznivejší prístup v tom období zaujal minister školstva SR Ľubomír Harach, ktorý sa osobne venoval členkám výkonnej rady. Prvou odbornou úlohou výkonnej rady bolo pripomienkovanie návrhu Vyhlášky o predškolských zariadeniach. Členky v ďalšom období vyvíjali bohatú publikačnú činnosť a prispievali odbornými článkami do printových a elektronických médií. Členky nadviazali spoluprácu s UMB PF BB a žiadali otvorenie bakalárskeho štúdia špeciálnej pedagogiky pre učiteľky MŠ. Túto požiadavku sa nepodarilo presadiť dodnes. 1.ročník Turčianskeho štvorlístka sa uskutočnil 24. – 25. júna 1994. Bola to celoslovenská prehliadka tvorivosti detí predškolského veku a tvorivosti dospelých pre deti tohto veku. Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny v BA udelilo 20. decembra 1994 Čestné uznanie Spoločnosti za aktivity v rámci Medzinárodného roka rodiny na Slovensku. Činnosť výkonnej rady významne ovplyvnila obsah novely vyhlášky o predškolských zariadeniach, a tiež sa vyjadrovala k vzorovému dokumentu Programu výchovy a vzdelávania pre materské školy. V rokoch 1996 – 97 organizácia intenzívne pracovala na pripomienkach k rôznym právnym normám. Výkonná rada riešila viaceré úlohy a otázky napr. nulté ročníky, stabilizáciu siete materských škôl, zrovnoprávnenie učiteliek materských škôl v oblasti odmeňovania a dovolenky na zotavenie a taktiež v oblasti ďalšieho vzdelávania. Podporovali myšlienku otvorenia externého štúdia predškolskej pedagogiky na vysokých školách. 4. ročník a zároveň posledný Turčiansky štvorlístok sa konal 5.-7. júna 1997. V roku 1998 došlo k výmene na poste predsedníčky Spoločnosti. Predsedníčkou Spoločnosti sa stala Kvetoslava Krčulová. Činnosť Spoločnosti bola naďalej orientovaná na riešenie otázok týkajúcich sa právnych noriem pre predškolské vzdelávanie. 19. júna 2001 v Martine sa zvolila nová Rada Spoločnosti, kde za novú predsedníčku Spoločnosti bola zvolená p. Mária Mrenicová. V tomto období sa pripomienkoval zákon o výchove a vzdelávaní v školách a školských zariadeniach, ktorý nebol realizovaný.  Členka rady Spoločnosti Viera Hajduková pracovala v expertnej skupine pre predškolskú výchovu na Ministerstve školstva SR. Od roku 2002 sa organizuje dvojdňový Celoslovenský seminár Pedagogická tvorivosť učiteliek MŠ spojený so Snemom Spoločnosti. Členky Spoločnosti pripomienkovali Nariadenie vlády SR o rozsahu vyučovacej a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov. V novembri 2002 Spoločnosť v Trnave participovala na vedeckej konferencii s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity na tému: Detská opatrovňa v Trnave a jej aktuálnosť dnes. Reforma verejnej správy v roku 2002 radikálne ovplyvnila riadenia materských škôl. Poukazovali sme na problémy realizácie reformy verejnej správy v oblasti riadenia materských škôl. V roku 2003 bola členkou Kurikulárnej rady  Ministerstva školstva SR Viera Hajdúková a pracovala v oblasti inovácie výchovy a vzdelávania detí predškolského veku a pri tvorbe štandardov pre predškolský vek. V roku 2004 sa stala predsedom Spoločnosti Eva Gašparová. 11. Snemu spoločnosti, ktorý sa konal v Žiari nad Hronom v máji 2005, sa zúčastnila aj poslankyňa NR SR Zuzana Martináková. 12. Snemu spoločnosti, ktorý sa konal v Trnave sa zúčastnili viacerí predstavitelia politického života. Od roku 2007 Ministerstvo školstva SR nastavuje optimálne priaznivú atmosféru vo vzťahu k materským školám. Na 13. Sneme v Prievidzi v máji 2007 nás poctil svojou návštevou podpredseda vlády a minister školstva SR p. Ján Mikolaj. Vyjadril neustálu podporu a pozitívne zámery v oblasti materského školstva. Odovzdal   pedagógom ďakovné listy. Povedal: “ Sme radi, že Vaša práca nezostáva nepovšimnutá, ba práve naopak, že ja aj takýmto spôsobom ocenená.“ Členky spoločnosti intenzívne spracovávali Koncepciu v oblasti predškolskej výchovy v nadväznosti na príprave detí na vstup do základných škôl. Členky spoločnosti pracujú  v Rade ministra pre regionálne školstvo. Od septembra 2007 podnecujeme a pripomienkujeme Návrh zákona o výchove a vzdelávaní. Stanovené ciele, ktoré si vytýčili v tom období zakladajúce členky spoločnosti nebolo ľahké naplniť a dosiahnuť a tak je to i v súčasnej dobe. Naďalej poukazujeme na náš vzrastajúci odborný potenciál, veľa učiteliek má ukončené vysokoškolské vzdelanie. Tento potenciál treba využiť, hlavne v tomto období.

 

Milé dámy, vážení páni ,

Každé, najmä okrúhle jubileum by malo byť aj podnetom aspoň na malé zamyslenie. Na obzretie sa dozadu, aby sme vedeli lepšie určiť cesty do budúcnosti. Cesty, ktoré nám neraz neľahko vyšliapali už iní, cesty, ktoré zasa my dláždime budúcim generáciám. Je povinnosťou každého z nás zamyslieť sa čas – od času ako.

Dovoľte mi, aby som využila túto vzácnu chvíľu aj na to, aby som sa poďakovala všetkým tým, ktorí doteraz písali históriu Spoločnosti, vážili si a vážia si ju a boli jej v konkrétnych situáciách bez zbytočných vážnych slov ale reálnymi skutkami nápomocní.