Legislatívne okienko

 

Aktuálne

 z. 138/2019 Zákon o pedagogických zamestnancov

PI/2019/78 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Vedenie triednej knihy v materskej škole – aktualizácia

Analýza zaškolensosti detí v materských školách

Povinné predpripárne vzdelávanie 5 ročných detí

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia

https://www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/

Vyjadrenie k návrhu zmien Učiace sa Slovensko

Triedna kniha_jej vedenie v MS (1).docx (25,8 kBy)

https://www.minedu.sk/data/files/5982_prijimanie_do_ms.pdf   (prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy)

 
 
 
 
 
 

Prijímanie detí do materskej školy k novému školskému roku

V nadväznosti na novelizáciu ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vo veci zmeny termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky účinnej od 1. septembra 2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia regionálneho školstva vydalo odporúčanie vo veci oznámenia miesta a termínu podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci školský rok. Z jeho obsahu vyberáme:

„V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“) sa do materskej školy prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok, pričom miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca.

Doposiaľ zákonní zástupcovia detí spravidla aj podávali žiadosti o prijatie detí do materskej školy v termíne od 15. februára do 15. marca, pretože tento termín nadväzoval na termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, aby sa pri prijímaní detí do materskej školy dokázalo zabezpečiť voľné kapacity aj pre deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona, týkajúca sa aj ustanovenia § 20 ods. 2, v ktorej sa zmenil termín konania zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1. apríla do 30. apríla.“

Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky odporúčame, aby materské školy v oznámení termínu podávania žiadostío prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok uvádzali termín od 30. apríla do 31. mája.

Materské školy i naďalej môžu oznámenie miesta a termínu podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci školský rok uverejniť na svojich webových sídlach, príp. na vývesných tabuliach materskej školy, obce, či iných verejných miestach už od 15. februára, ale s tým, že termín predkladania žiadostí rodičov/zákonných zástupcov v tomto oznámení určia na čas od 30. apríla do 31. mája.

Vzhľadom na to, že aj v súlade s § 59 ods. 3 školského zákona, ako aj v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určuje miesto a termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok, stanovenie termínu predkladania žiadostí rodičov/zákonných zástupcov má riaditeľ prerokovať so zriaďovateľom.

Pre úplnosť informácie je ešte potrebné zdôrazniť, že spolu s termínompodávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok zverejňuje riaditeľ materskej školy aj podmienky na prijatie detí, pričom dbá na to, že do materskej školy sa prednostne prijímajú:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a

  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné podmienky prijímania detí určuje riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou školy.