Stanovisko k lesným klubom

STANOVISKO K NÁVRHU POSLANCOV NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY RADOVANA SLOBODU A ANNY ZEMANOVEJ NA VYDANIE ZÁKONA, KTORÝM SA DOPĹŇA ZÁKON Č. 245/2008 Z.Z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON) A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH
 

Doposiaľ mali právo a povinnosť poskytovať predprimárne vzdelávanie len materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení podľa zákona 596/2003 Z.z. a zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon). Od septembra 2021 vstupujú do tohto systému ďalšie zariadenia, tzv. zariadenia predprimárneho vzdelávania, ktoré nie sú materskými školami a ktorými môžu byť zariadenia a prevádzkarne zriadené podľa § 24 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 355/2007, ktoré po splnení podmienok ustanovených školským zákonom môžu byť zapísané v registri zariadení predprimárneho vzdelávania. Tieto podmienky sú základnými a plne akceptovateľnými podmienkami pre zabezpečenie minimálneho štandardu kvality predprimárneho vzdelávania na Slovensku a preto zaradenie týchto aktérov do systému vnímame za takýchto podmienok ako legitímne a správne.

Predložený návrh zákona má ambíciu otvoriť systém predprimárneho vzdelávania aj lesným klubom, čo považujeme za akceptovateľný krok, avšak za určitých podmienok, ktoré návrhom nie sú splnené. Návrh vymedzuje prostredníctvom školského zákona ďalší typ poskytovateľa predprimárneho vzdelávania bez akéhokoľvek presahu na relevantné právne predpisy upravujúce podmienky zabezpečujúce verejné zdravie, bezpečie, či základné pravidlá pre zabezpečenie prostredia pre deti, ktoré sa v takomto zoskupení ocitajú (zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež). Zároveň predložený návrh znižuje požiadavky na kvalitu zabezpečenia výchovy a vzdelávania znížením požiadaviek na kvalitu personálneho zabezpečenia predprimárneho vzdelávania, ktoré sú na Slovensku i tak najnižšie zo štátov OECD.

Lesné kluby aktuálne nemajú povinnosť dodržiavať žiadne z pravidiel regulujúce zariadenia pre deti a mládež, sú v podstate len záujmovými združeniami rodičov a detí. Nenájdeme ich v žiadnom z príslušných právnych predpisov pojednávajúcich o vzdelávaní, výchove, sociálnej službe, ochrane a podpore zdravia, sú úplne mimo systém. Nie je možné ich uchopiť ani ako materské školy (§27 ods. 2 písmeno a) zákon 245/2008 Z.z.), ani ako zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ani ako prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa (§ 24 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 355/2007). Nie sú nijakým spôsobom v systéme ukotvené a v žiadnom prípade nie je možné, ani normálne tento stav riešiť, či doslova odbiť len uvoľnením požiadaviek na poskytovateľov predprimárneho vzdelávania v jednom paragrafe v školskom zákone, teda uvoľnením požiadavky na priestorové zabezpečenie vzdelávania, či kvalifikačné predpoklady učiteľov.

Takáto cesta by otvorila „pandorinu skrinku“. Spolu s lesnými klubmi, ktoré teraz môžu fungovať ako záujmové združenia rodičov a detí aj bez riadne vymedzených priestorových, materiálnych a technických podmienok zohľadňujúcich ochranu zdravia života detí, bez zabezpečenia stravovania, možnosti odpočinku atď., by sa ktokoľvek s takto nedostatočne vymedzenými podmienkami stal zariadením predprimárneho vzdelávania a bezprecedentné a bezpodmienečné postavenie takýchto subjektov na rovnakú úroveň ako vyššie pomenované inštitúcie, ktoré musia spĺňať vymedzené podmienky pre vzdelávanie a starostlivosť detí.

Bez riadneho legislatívneho zadefinovania toho, čo je detský lesný klub s presahom na vyššie spomenuté právne predpisy, by schválenie takéhoto návrhu umožnilo vpustiť spolu s lesnými klubmi aj nezodpovedných aktérov a takto priamo ohroziť nielen vzdelávanie, ale aj bezpečnosť a zdravie detí.

Za obzvlášť nevhodné považujeme umožnenie uvoľnenia kvalifikačných predpokladov pre osoby, ktoré vzdelávajú deti v detskom lesnom klube. V súčasnosti sa radíme k zopár posledným krajinám, kde ešte postačuje požadovaná výška vzdelania (úplné stredné odborné vzdelanie) a kvalifikačný predpoklad na tejto úrovni pre učiteľa materskej školy, postačí dokonca dvojročné pomaturitné štúdium. Aj tento tragicky nízky požadovaný štandard sa tento návrh pokúša znížiť a ako osoby zodpovedajúce za takýto spôsob inštitucionálneho vzdelávania ustanovuje aj osoby bez kvalifikačného predpokladu. Máme za to, že popri riziku ohrozenia zdravia a bezpečnosti detí (keďže absentuje právny rámec ich zabezpečenia) je toto najväčším nedostatkom návrhu. Predprimárne vzdelávanie musí byť zabezpečované výlučne osobami s príslušným kvalifikačným predpokladom ustanoveným Vyhláškou MŠVVaŠ č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov identicky ako pri zariadeniach predprimárneho vzdelávania zapísaných v registri poskytovateľov.

Odporúčania zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, teda Odporúčanie rady z 22. mája 2019 týkajúce sa vysokokvalitných systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve síce spomína dostupnosť a rozmanitosť vo vytváraní podmienok pre vzdelávanie detí v predškolskom veku, avšak súbežne s tým vysoko zdôrazňuje jeho:

• personálne zabezpečenie kvalifikovanými učiteľmi a inými zamestnancami vyhlásenie o kvalite č. 3 Rámca kvality EÚ pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (tamtiež s. 12)

• bezpečné, podporujúce a starostlivé prostredie, ktoré má poskytovať sociálny, kultúrny a fyzický priestor s radom možností pre deti na rozvíjanie ich potenciálu (tamtiež bod 12 s. 6)

V bode 9 Odporúčania Rady EÚ sa doslova píše: Investovanie do vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve je dobrou investíciou len vtedy, ak majú služby vysokú kvalitu, sú prístupné, cenovo dostupné a inkluzívne. Preukázalo sa, že prínosy majú len vysokokvalitné služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve; služby nízkej kvality majú na deti a na spoločnosť ako celok výrazný negatívny vplyv. Je potrebné, aby sa v rámci politických opatrení a reforiem uprednostnili kvalitatívne aspekty.

Preto pri súčasnom neregulovanom stave existencie lesných klubov, ktoré nie sú súčasťou ani systému vzdelávania (školský zákon), ani starostlivosti (zákon č. 355/2007), či zabezpečenia vhodného prostredia pre deti (vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 527/2007 Z.z.,) nie je možné ich zaradenie do systému poskytovateľov predprimárneho vzdelávania. Jeden paragraf v školskom zákone zmeniť nestačí. Je potrebné uvažovať nad týmto komponentom systémovo, s ohľadom na dôsledky a dopady a následne vymodelovať akceptovateľný segment, ktorý bude v súlade s vyššie uvedenými podmienkami a zabráni prieniku nežiadúcich živlov do vzdelávania najzraniteľnejšej skupiny obyvateľov našej krajiny.

Mgr. Michaela Vargová, PhD., predsedníčka, Rada pre rozvoj materských škôl

Mgr. Adriana Makuchová, predsedníčka, Spoločnosť pre predškolskú výchovu

PaedDr. Monika Miňová, PhD. , predsedníčka, SV OMEP

PaedDr. Zuzana Moncmanová, PhD., predsedníčka, Slovenská asociácia pedagogiky raného detstva

PhDr. Andrea Benková, Slovenská komora učiteľov, Sekcia materských škôl