Aktuality

POČÚVANIE HUDBY V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Spoločnosť pre predškolskú výchovu región KOŠICE a KOŠICE - OKOLIE zorganilzovala v mesiaci november odborný seminár POČÚVANIE HUDBY V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ. Lektorkou seminára bola úžasná, vtipná a erudovaná odborníčka na hudobnú výchovu p. PaedDr. ANIČKA DEREVJANÍKOVÁ, PhD. z PF v Prešove....

Rada Spoločnosti

Dňa 4.10.2013 na MŠ Ul. Hrnčiarska 2 vo Zvolene zasadne Rada Spoločnosti pod vedením novej predsedníčky PaedDr. Jany Bolebruchovej.      

Štátny vzdelávací program pre materské školy

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladáme vám na verejnú diskusiu a pripomienkovanie štátny vzdelávací program pre materskú školu.Vaše návrhy, podnety a pripomienky môžete posielať do 30. júna 2013 na adresu spolocnostzvolen@gmail.com alebo do 31.októbra 2013 na...

Postrehy zo Stockholmu

  Odborná zahraničná stáž Štokholm 2012 V mesiaci jún 2012 bolo v rámci projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania zverejnené Oznámenie o konaní výberového konania na zahraničnú stáž. Miestom konania odbornej stáže bol Štokholm...

Čo všetko získali tí, ktorí prišli a o čo všetko prišli tí, ktorí neboli...

  Čo všetko získali tí, ktorí prišli a o čo všetko prišli tí, ktorí neboli... Retrospektíva z celoslovenskej odbornej konferencie Súčasnosť a perspektívy predprimárnej edukácie na Slovensku V prekrásny slnečný deň (26. 04. – 27. 04. 2013) sa mesto Košice zaplnilo učiteľkami...
<< 13 | 14 | 15 | 16 | 17 >>

     

 

 

Správa za rok 2013

Personálne riadenie materských škôl

09.06.2016 12:49
Prezentácia - MŠ.pptx (86252)

Pripomienky k inovovanému ŠVP pre materské školy

08.06.2014 20:08
 Spoločnosť pre predškolskú výchovu Pripomienky k návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy 1)   V súlade s platným právnym stavom štátny vzdelávací program by mal mať názov: „Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie“. 2)  ...

Správa za rok 2013

14.04.2014 20:11
Prezentácia Správa Spoločnosti (5)nová.pptx (279,8 kB)