Rokovanie Spoločnosti na MŠVVaŠ SR

 

 

Spoločnosť pre predškolskú výchovu

 

Zvolen: 1.6.2012

Č. j.:      24/2012

 

Vec:

Obsah pracovného rokovania členov Spoločnosti so zástupcami rezortného orgánu MŠVVaŠ SR

 

Dňa 22. mája 2012 sa predsedníčka organizácie Spoločnosti pre predškolskú

výchovu Mgr. Eva Gašparová a tajomníčka organizácie Mgr. Lucia Pašková,

zúčastnili pracovného rokovania s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho

školstva Mgr. Zdenkom Krajčírom a ďalšími zástupcami rezortu.

Obsahom rokovania bolo:

  1. Predstavenie Spoločnosti
  2. Vzťah zriaďovateľ a materská škola – dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
  3. Základná škola s materskou školou, kompetencie zástupkyne ZŠ s MŠ pre MŠ
  4. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
  5. Financovanie materských škôl

 

Vzťah zriaďovateľ verzus materská škola

Spoločnosť pre predškolskú výchovu poukázala na:

-       porušovanie § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ

SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

 a nariadenia vlády SR č. 422/2009 ktorým sa ustanovuje rozsah priamej

vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamest-

nancov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov

pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

·         prekračujú sa počty detí nad počet stanovený v škol-

          skom zákone aj kvôli nepriamym príkazom zriaďova-

          teľov,

·         v triede s celodennou výchovu a vzdelávaním pracuje

          len jeden pedagogický zamestnanec,

·         v dvojtriednej materskej škole s celodennou výchovou

          a vzdelávaním v obidvoch triedach napr. pri počte detí

          45 pracujú 3 pedagogickí zamestnanci,

·         riaditeľkám materských škôl sa nevypláca príplatok za

          riadenie,

·         pedagogickým zamestnancom sa nevypláca kreditový

          príplatok,

·         triednym učiteľkám sa nevypláca príplatok za triedni-

          ctvo,

·         bezdôvodné krátenie úväzkov priamej vyučovacej čin-

          nosti,

·         nie sú ustanovené zástupkyne riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ,

·         vymenovanie zástupkyne ZŠ s MŠ pre materskú školu

          učiteľku, ktorá v materskej škole neučí, učí v základnej

          škole.

 

-          porušovanie zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve

           a školskej samospráve a o zemne a doplnení niektorých zákonov

·         zriaďovatelia stanovujú riaditeľkám MŠ kritéria na pri-

          jímanie detí na predprimárne vzdelávanie, ktoré sú dis-

          kriminačné,

·         školské úrady stanovuje riaditeľkám MŠ dni zápisu detí

          na predprimárne vzdelávanie,

·         riaditeľky smú vydávať rozhodnutie o prijatí resp. ne-

          prijatí dieťaťa do materskej školy len na základe písom-

          ného poverenia primátora mesta (dôvod – lebo nie sú

          právny subjekt) a zriaďovateľ určuje presný deň, kedy

          si zákonný zástupca prevezme rozhodnutie o prijatí

          dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, resp. o neprijatí,

·         nekonajú sa výberové konania na funkciu riaditeľky

          materskej školy – nevypísanie výberové konania po

         skončení funkčného obdobia.

·         rady škôl nie sú funkčné.

-          porušenie vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovu-

           jú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky

           pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odbor-

           ných zamestnancov

·         prijímanie do pracovného pomeru nekvalifikovaných

          zamestnancov

·         dopĺňanie ďalšej pedagogickej činnosti učiteliek mater-

          ských škôl v rozpore s pracovnou náplňou.

 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

·        nevyhnutné je zlepšenie spolupráce s Metodicko-peda-

         gogickým centrom, pretože regionálnymi pracoviskami

         MPC sú na vzdelávanie pozývané učiteľky  nekoordi-

         novane, v materských školách nie je možné zabezpečiť

         plynulú prevádzku (z jednej MŠ sú na ten istý termín

         pozvané viaceré učiteľky naraz),

·        doposiaľ nie je v rámci MPC akreditovaný vzdelávací

         program aktualizačné – prípravné atestačné vzdeláva-

         nie pre cieľovú skupinu učiteľ pre predprimárne vzdelá-

         vanie, hoci pre ostatné katergórie a podkategórie peda-

         gogických zamestnancov má MPC takýto program už

         dávno akreditovaný (ohrozuje to možnosť získať I. ate-

         stačnú skúšku, ktorá sa aj pre kandidátov na post riadi-

         teľov MŠ stane od 1. januára 2017 povinnou podmienkou).

 

Financovanie materských škôl

·         zriaďovatelia neinformujú riaditeľky materských škôl

          o rozpise finančných prostriedkov na príslušný kalen-

          dárny rok na materskú školu, tento údaj chýba aj

          v správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výs-

          ledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

          v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

·         príspevok na výchovu a vzdelávanie na deti, ktoré

          majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochá-

          dzky sa využíva len na financovanie prevádzkových

          nákladov materskej školy, vôbec nie na priamu výcho-

          vu a vzdelávanie,

·         o mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov

          materskej školy zriaďovatelia krátia rozpočet mater-

          ských škôl,

·         problémom je aj financovanie materských škôl ako

          právnych subjektov.

 

 

Spracovala: Mgr. Eva Gašparová, predsedníčka Spoločnosti

                   Mgr. Lucia Pašková, tajomníčka Spoločnosti