Vyhlásenie k NP Učiace sa Slovensko

Vyhlásenie členiek Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu SR k návrhu cieľov Národného programu UČIACE SA SLOVENSKO

 

MY, členky Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu na Slovensku, zastupujúce 2611 učiteliek materských škôl (odborníkov z teórie a praxi), plne stojíme za pripomienkami a podnetmi vypracovanými Spoločnosťou pre predškolskú výchovu.

 

 

Cieľ RŠ-1-2: Nový obsah vzdelávania je primeraný veku a potrebám učiacich sa (detí a žiakov), zohľadňuje ich materinský jazyk, prispieva k ich celostnému rozvoju, umožňuje individualizáciu výučby a školám ponúka dostatočný priestor na jeho realizáciu a zameranie sa na rozvoj kritického myslenia, tvorivosti, inovatívnosti, experimentovania a objavovania a na budovanie základov hodnôt a postojov a základov zdravého životného štýlu.

·         Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie je koncipovaný tak, že výkonové štandardy v jednotlivých vzdelávacích oblastiach sú vyjadrené v pozorovateľných a hodnotiteľných výkonoch len pre posledný rok materskej školy (deti 5-6 ročné), smerujú k štandardnému výkonu dieťaťa.

 

Na základe čoho sa bude realizovať výchova a vzdelávanie 3-4 ročných detí v materských školách? Akým spôsobom bude prepojené predškolské vzdelávanie v materských školách so vzdelávaním v základných školách? Výkonové štandardy (pre 5-6 ročné deti) sa majú dosahovať postupne, počas celého pobytu detí v materských školách.

 

Cieľ RŠ-1-4: V školách je zabezpečená dostupnosť vyhovujúceho materiálno-technického vybavenia, bezbariérové prístupy a vysoká miera flexibility vzdelávacieho prostredia.

  • Kvalitu predprimárneho vzdelávania zabezpečujú nielen kvalifikovaní učitelia ale tiež priestorové a materiálne vybavenie materských škôl.
  • V každej materskej škole je priestorové a materiálne vybavenie (učebné pomôcky, nábytok) vo väčšej miere zamerané na 5-6 ročné deti

Aká budúcnosť čaká priestorové, materiálne vybavenie (učebné pomôcky, nábytok) materských škôl pre deti 5-6 ročné v prípade, že tieto deti už materskú školu navštevovať nebudú?

Cieľ RŠ-1-7: Predškolské vzdelávanie v materských školách je garantované pre deti vo veku od 3 rokov a nadväzuje na komplexný systém služieb ranej starostlivosti a včasnej intervencie pre deti vo veku do 3 rokov

·         Materská škola v ponímaní návrhu nie je ako súčasť sústavy škôl

Ak má predškolské vzdelávanie nadväzovať na komplexný systém služieb rannej starostlivosti a včasnej intervencie, ako bude nadväzovať povinné vzdelávanie v základných školách na predškolské vzdelávanie? V súčasnosti materská škola poskytuje plnohodnotné predprimárne vzdelávanie, ako základ pre vstup do základnej školy. Bude dieťaťu stačiť jeden rok v prípravnom ročníku základnej školy na to, aby zvládlo ďalšie primárne vzdelávanie?

·         Ranná starostlivosť pre deti od 0-3 rokov patrí do vecnej príslušnosti MPSVaR a nie MŠVVaŠ SR

Znamená to, že z materských škôl sa stanú sociálne zariadenia, v ktorých nemusia pracovať kvalifikované učiteľky? Bude sa meniť tiež príprava učiteliek materských škôl na stredných a vysokých školách?

·         Detské skupiny, firemné  alebo komunitné škôlky – nejasnosť  akou formou, či budú patriť do sústavy škôl, či budú zaradené v sieti?

Štát dá ešte vo väčšej miere príležitosť realizovať predškolské vzdelávanie na úrovni, ktorá nezodpovedá požiadavkám tak, ako je tomu aj dnes (súkromné „predškolské zariadenia“ – bez zaradenia do sústavy škôl, bez kvalifikovaného personálneho zabezpečenia .......)?

·         V súčasnosti existujú rôzne formy materských škôl (súkromné, zriadené obcou,...) nie je tu nič nové

Cieľ RŠ-1-9: Povinné vzdelávanie je dvanásťročné, pričom veková hranica povinného vzdelávania je posunutá o 1 rok smerom nadol (začiatok vo veku 5 rokov) a o 1 rok smerom nahor (ukončenie vo veku 17 rokov).

·         Podporujeme zmenu legislatívy v zavedení povinného absolvovania predprimárneho vzdelávania v materskej škole pre deti od 5 do 6 rokov a deti s odloženou dochádzkou do ZŠ.

Čo od toho očakávame:

·         Zastabilizovanie materských škôl

·         Zvýšenie statusu učiteľa materskej školy ako aj materskej školy samotnej na verejnosti

·         Kvalitnú a odbornú pripravenosť detí pre vstup do základnej školy pod vedením kvalifikovaných pracovných síl (zvyšuje sa počet učiteliek predprimárneho vzdelávania s vysokoškolským vzdelaním)

·         Kvalifikovaná sila aj s vysokoškolským vzdelaním

·         Nezmenené, prirodzené prostredie, už s vybudovaným zázemím (pre zvládnutie prípravného ročníka detí dôležité, zmena prostredia môže priniesť negatívne výsledky)

·         Zaškolenosť všetkých 5-6 ročných detí

·         Spokojnosť učiteľov ZŠ s prípravou detí v materských školách

 

 

 

 

Pripomienky, návrhy a podnety k Národnému programu Učiace sa Slovensko nájdete na www.spv-zv.sk

 

Členky Rady SPV SR v Piešťanoch dňa 10.1.2017

 

 

 

 

Vyhlásenie Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu.docx (17,2 kB)