POČÚVANIE HUDBY V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Spoločnosť pre predškolskú výchovu región KOŠICE a KOŠICE - OKOLIE zorganilzovala v mesiaci november odborný seminár POČÚVANIE HUDBY V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ. Lektorkou seminára bola úžasná, vtipná a erudovaná odborníčka na hudobnú výchovu p. PaedDr. ANIČKA DEREVJANÍKOVÁ, PhD. z PF v Prešove. Seminára sa zúčastnilo 176 pedagogických zamestnancov materských škôl z Košíc a jeho okolia, ktorí si odniesli množstvo nových poznatkov a inšpirácií z oblasti hudobnej percepcie. Aj týmto ďakujeme p. Aničke za úžasnú atmosféru a že si stále nájde na nás čas a príde nám otvoriť mysle a srdcia pre hudobnú výchovu.
Nasledujúci odborný seminár sa bude konať na tému logopedická prevencia v materských školách a lektorovať ho bude p. PaedDr. Milenka Lipnická, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vítané sú opäť všetky členky SPV ale aj ostatní pedagogickí zamestnanci materských škôl.
Predsedníčka SPV KE a KE - okolie PaedDr. Eva Sobinkovičová