Aktuálne informácie ohľadom Rozhodnutia o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Minister   školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určuje termíny a organizáciu projímania detí na predprimárne vzdelávanie.

Rozhodnutie o prijímaní detí 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie - aktualizácia