Zmeny v právnych predpisoch, týkajúcich sa materských škôl.

V priebehu mesiaca jún 2017 Národná rada Slovenskej republiky prijala tri novely zákonov, ktorých obsah sa týka materských škôl.

V Čl. I zákona č. 177/2017 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.“) v ktorom sa s účinnosťou od 1. septembra 2017 materských škôl týkajú 1., 6., 7. a 8 novelizačný bod

V Čl. I zákona č. 178/2017 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z. z.“)  v ktorom sa s účinnosťou od 1. septembra 2017 materských škôl týka len 3. novelizačný bod

Čl. I zákona č. 182/2017 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákon č. 597/2003 Z. z.“) – zmeny dotýkajúce sa aj materských škôl nadobudnú účinnosť až od 1. januára 2018.

Čl. II zákona č. 182/2017 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 596/2003 Z. z. v ktorom sa s účinnosťou od 1. septembra 2017 materských škôl týkajú 1., 3., 4., 5., 8. a 9. novelizačný bod

Čl. III zákona č. 182/2017 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 245/2008 Z. z. v ktorom sa s účinnosťou od 1. septembra 2017 materských škôl týkajú 1., 2., 3., 4. a 12. novelizačný bod. V nadväznosti na zmeny ustanovení § 13 s účinnosťou od 1. septembra 2017 už MŠVVaŠ SR nevydáva na pracovné zošity určené pre materské školy odporúčaciu doložku. Zostáva teda na riaditeľoch/riaditeľkách materských škôl, aby pri predložení ponuky na kúpu pracovného zošitu posúdili, či je obsah predmetného pracovného zošita v súlade s cieľmi a princípmi výchova a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách ako aj v súlade so školským vzdelávacím programom konkrétnej materskej školy.

 

Zmeny týkajúce sa ustanovení § 7 ods. 4 a § 16 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. boli premietnuté aj v aktualizácii materiálov dostupných na webovom sídle ministerstva.

V nadväznosti na zmeny ustanovení § 7 ods. 4 a § 16 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. je aktualizovaný materiál „Tvorba školského vzdelávacieho programu – odporúčania“. Týmto aktualizovaným materiálom, schváleným generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva bude nahradený súčasný materiál uverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR v časti Regionálne školstvo_Predprimárne vzdelávanie v materských školách_Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program: https://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/

V nadväznosti na zmenu ustanovenia § 16 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.  je aktualizovaný aj materiál „Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania“ . Týmto aktualizovaným materiálom, schváleným generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva bude nahradený súčasný materiál uverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR v časti Regionálne školstvo – Predprimárne vzdelávanie v materských školách – Stanoviská a informatívne materiály: https://www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/