Zápisnica zo zasadnutia rady Spoločnosti - Senec 15.-16.6. 2012

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu

                   konaného dňa 15. - 16. 6. 2012 v Senci

 

 


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program 15. 6. 2012

 

1.  Otvorenie, privítanie

2.  Zhodnotenie činnosti a projektov zástupcami firmy Stiefel Eurocard

    s.r.o. Bratislava a Vydavateľstva Pro Solutions s.r.o. Bratislava

3.  Informácie PhDr. Viery Hajdúkovej, PhD., MŠVVaŠ SR Bratislava

4.  Prezentácia odbornej publikácie Tvorte s nami – PaedDr. Alexandra

     Borovková

5.  Bezpečný internet v praxi materskej školy – Ing. Jaroslav  Oster

 

Program 16. 6. 2012

 

1.   Otvorenie

2.   Kontrola Uznesenia č. 1/2012

3.   Informácie o regiónoch Spoločnosti

4.   Kontrola Plánu práce Spoločnosti

5.   Vyhodnotenie Celoslovenského seminára Pedagogická tvorivosť

      učiteliek materských škôl a Snemu Spoločnosti – Lučenec

6.   Vyhodnotenie Celoslovenského odborného seminára s prof. Jiřinou

      Prekopovou - Vysoké Tatry

7.   Vyhodnotenie projektu Overovanie edukačného programu EduSensus

8.   Z činnosti Spoločnosti

9.   Podnety z regiónov

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Uznesenie, záver

 

Pracovné rokovanie 15. 6. 2012

Bod 1

Pracovné rokovanie Rady Spoločnosti otvorila predsedníčka Mgr. Eva Gašparová.

Privítala prítomné zástupkyne regiónov, PhDr. Vieru Hajdúkovú, PhD. z MŠVVaŠ

SR Bratislava, zástupcu firmy Stiefel Erocart s.r.o. Bratislava Ing. Jána Betuša a 

zástupcu Vydavateľstva  Pro Solution s. r. o. Bratislava PhDr. Viktora Murcína.

 

Bod 2

Zástupcovia firiem zhodnotili v krátkosti odborné aktivity, ktoré smerovali k na-

plneniu cieľov stanovených v projektoch v spolupráci pedagogickými zamest-

nancami v materských školách. Nadviazaná spolupráca je na vysokej odbornej

a profesionálnej úrovni zainteresovaných, čo je dobrým základom pre ďalšiu

spoluprácu v nových formátoch, ktoré sa pripravujú.

PhDr. Viktor Murcin z Vydavateľstva Pro Solutions s.r.o. Bratislava v rámci

hodnotenia upriamil pozornosť na vydaný Newsletter, ktorý mapuje informácie

z odbornej činnosti v rámci zrealizovaného projektu Naučme deti hrať sa zdravo II,

 ktorý  ďalej obsahuje informácie o publikačnej činnosti smerovanej k učiteľom

predprimárneho vzdelávania. Odborným garantom je Spoločnosť a publikácie sú

veľkým prínosom pre prácu učiteľky materskej školy po stránke teoretickej aj

praktickej. Rozposlanie predsedníčkam regiónov zabezpečí predsedníčka Spo-

ločnosti Mgr. Eva Gašparová.

Odporúčame členkám Spoločnosti zaregistrovať sa k  zasielaniu noviniek:

https://www.pspublishing.sk/

Počas letných mesiacov pripravujeme nové formáty pre oblasť predprimárne

vzdelávanie. Prosíme členky o vyplnenie dotazníka – príloha zápisnice. Pri tvor-

be nového obsahu sa bude vychádzať z Vašich dotazníkov. Ďakujeme.

 

Bod 3

PhDr. Viera Hajdúková, PhD., MŠVVaŠ SR Bratislava poukázala vo svojich

informáciách na slabú úroveň poznania a následného správneho aplikovania

aktuálnych právnych predpisov  v praxi, z čoho pramenia rôzne problémy,

ktorým by sa dalo predísť. Informácie sa týkali platnosti a nadobúdania účin-

nosti jednotlivých zmien v rámci zákonov, pripravovaných legislatívnych zmien,

kompetencií Rady školy, objasnenia obsahu niektorých pojmov, dôležitých tém.

Ďalej upozornila na venovanie pozornosti akreditovaným programom v rámci

ďalšieho vzdelávania pedagógov. Zároveň poukázala na fakt, že by sa mali uči-

telia materských škôl zamyslieť nad tým, ako sa prezentujú pri vyjadrovaní svo-

jich názorov a postrehov na verejnosti – sociálna sieť FB – skupina Učiteľky v ma-

terskej škole. Zbytočne sa nedegradovať v očiach laickej či odbornej verejnosti,

ktorá v rámci skupiny pôsobí a nezabúdať na svoju odbornosť a profesionalitu.

 

Bod 4

Vydavteľstvo Pro Solution s. r. o. Bratislava vydalo odbornú publikáciu Tvorte

s nami, didaktické aspekty tvorivej dramatiky. Jedna z autorov PaedDr. Ale-

xandra Borovková pripravila pre členky praktickú prezentáciu jedného z projektov.

Cez praktické aktivity im v krátkosti  predstavila o čom je tvorivá dramatika a po-

delila sa s nimi o pocity, zážitky, skúsenosti, ktoré mala v súvislosti s realizáciou

projektu s deťmi v materskej škole.

 

Bod 5

V rámci prednášky Bezpečný internet v praxi materskej školy informoval členky

Spoločnosti Ing. Jaroslav Oster o nástrahách a tmavých stránkach internetu.

Informácie smeroval k ich osobám, ale aj smerom k povolaniu učiteľky mater-

skej školy, čo všetko si môže dovoliť, kedy je potrebný súhlas zákonného zás-

tupcu atď.

Fotografie a ich zverejnenie

§11 - 13 Občianskeho zákonníka

v rámci úpravy týkajúcej sa ochrany osobnosti má každá fyzická osoba právo

na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej

dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Každá

osoba má teda právo, aby vytvorením a použitím fotografie (napr. predaj alebo

zverejnenie) nebolo zasiahnuté do jej súkromia alebo aby fotografiou nebola

porušená ochrana prejavov jej osobnej povahy.

Súkromie = právo na život podľa vlastných predstáv chránený pred publicitou

garantované Ústavou SR.

Obrazové snímky alebo podobizne týkajúce sa fyzickej osoby, alebo jej prejavov

osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením resp. s privo-

lením osoby zastupujúcej.

Súhlas možno získať písomne alebo len ústne. Stačí aj len gesto súhlasu (prikýv-

nutie). Vzhľadom na okolnosti prípadu, možno za privolenie považovať aj nevýs-

lovný súhlas, teda strpenie fotografovania, ak to nevzbudzuje pochybnosť, že táto

osoba takto súhlasila s fotografovaním. 

 

 

 

Fotografia ako predmet ochrany v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

Zo stanoviska Úradu pre ochranu osobných údajov

- fotografie detí z rôznych akcií – individuálne alebo skupinové na WEB strán-

ke materskej školy,

„Zákon o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na systematické spracúvanie

osobných údajov, ktoré sú súčasťou informačného systému. Pokiaľ je možné

dieťa (dotknutú osobu) na základe fotografie identifikovať ...... je na zverej-

nenie fotografie potrebný súhlas dotknutej osoby, resp. jej zákonného zástupcu.

Toto zverejnenie nesmie zasiahnuť do súkromia dotknutej osoby. Ak by to nebo-

lo dodržané, dotknutá osoba by sa mohla obrátiť na Úrad na ochranu osobných

údajov, resp. mohla by sa domáhať svojich práv žalobou na súd. „

 

Ďalšie riziká zverejňovania fotografií detí na webovom sídle:

 

Tendencie

•       zverejňovanie fotografií detí v rámci rodinných albumov

•       spájanie fotografií s ďalšími identifikátormi – adresa, fotografie domu,

        okolia

 

Poznatky z praxe

•       kriminalisti a forénzny experti na celom svete potvrdzujú, že pri analýzach

        počítačov pacháteľov trestných činov pedofilnej orientácie na ich počíta-

        čoch nachádzajú fotografie detí posťahovaných z internetových galerií

•       sexuológovia varujú pred nárastom fotografií podobného typu na verejne

        prístupných zdrojoch.

 

16. 6. 2012

Bod 1

Predsedníčka Mgr. Eva Gašparová otvorila druhý deň pracovného rokovania.

 

Bod 2

Kontrolu Uznesenia č. 1/2012 zo dňa 17. 1. 2012 vykonala predsedníčka Spo-

ločnosti Mgr. Eva Gašparová. Uznesenie bolo splnené. Organizačne sme zabez-

pečili Celoslovenskú medzinárodnú konferenciu a Snem Spoločnosti v dňoch

20. - 21. apríla 2012 v Lučenci, na ktorej sa zúčastnilo 230 účastníkov a odbor-

níkov zaoberajúcich sa otázkami predprimárneho vzdelávania. Organizačne sme

zabezpečili odbornú konferenciu s prof. Jiřinou Prekopovou, v dňoch 18. – 19.

mája 2012 vo Vysokých Tatrách, ktorej sa zúčastnilo 70 účastníkov. Predsedníč-

ky jednotlivých regiónov zaslali Správy o činnosti regiónov a členské príspevky

za rok 2012. Podľa potreby sa aktualizoval kontaktný adresár členiek Spoločnosti.

Organizačne sme zabezpečili pracovné stretnutie členiek Rady Spoločnosti v Senci.

Správa o činnosti Spoločnosti sa nachádza na webovom sídle Spoločnosti a bola

rozposlaná e-mailovou poštou predsedníčkam regiónov.

Správa o čerpaní rozpočtu Spoločnosti za účtovné obdobie od 1. 1. – 31. 12 2011

– príloha zápisnice.

 

Bod 3

Predsedníčka Spoločnosti Mgr. Eva Gašparová informovala, že v súčasnosti má

Spoločnosť 2580 členov, ktorí pôsobia v rámci 40 regiónov. Zdôraznila dodržia-

vanie termínu na odovzdávanie platieb. Vzhľadom na nefunkčnosť pobočky v Tren-

číne sa pre tento kalendárny rok tento región vypúšťa zo Spoločnosti. Tajomníčka

Mgr. Lucia Pašková prítomná na pracovnom stretnutí nebola, odkázala, aby

predsedníčky regiónov venovali pozornosť správnemu zadávaniu predmetu

v mailovej komunikácii, teda, čoho sa správa týka. Vedie to k rýchlejšej orien-

tácii a prehľadnosti pri príprave rôznych podujatí. Mgr. Dáša Líšková, ktorá

sa spravuje webové sídlo požiadala predsedníčky regiónov o aktualizovanie

zmien, ktoré súvisia s ich kontaktnými údajmi a tiež o zachovanie formátov,

ktoré posiela na vytvorenie zoznamov všetkých členiek Spoločnosti. Stránka

Spoločnosti bude v mesiaci júl aktualizovaná.

 

Bod 4

Predsedníčka Mgr. Eva Gašparová informovala o plnení Plánu práce Spoločnosti.

Stanovené úlohy sa priebežne realizujú. Nerealizoval sa zájazd do Srbska, o ktorý

nebol zo strany členiek záujem. Pripravovaný študijno-poznávací pobyt do Paríža

v termíne 20.-28.11 2012 je obsadený.

 

Bod 5                            

Predsedníčka Spoločnosti zhodnotila celoslovenskú konferenciu v Lučenci ako

úspešnú a zároveň sa poďakovala celému organizačnému tímu.

 

Bod 6

Predsedníčka Spoločnosti zhodnotila odborný seminár, ktorý sa konal v máji

vo Vysokých Tatrách ako úspešný. Poukázala nielen na jeho odbornú kvalitu,

ale aj na špecifickosť a zaujímavosť tejto akcie.

 

Bod 7

Predsedníčka informovala o projekte Overovanie edukačného programu Edu-

Sensus, ktorý bol ukončený 6. 6. 2012. Výstupy z projektu sú pozitívne: zapo-

jilo sa 72 učiteliek z 35 slovenských materských škôl, v ktorých sa aktívne pro-

gram overoval. Ako príklady dobrej praxe by malo byť zverejnených 23 meto-

dických listov. Od septembra sa spustí projekt Digitalizácia škôl.

 

Bod 8

Región Košice – zaoberať sa rómskou problematikou, iniciátorka PaedDr.

Eva Sobinkovičová, vytvoriť skupinu v rámci workschopov na konferenciách,

ktorá by združovala odborníkov pracujúcich s touto cieľovou skupinou;

Zodpovedné: Mgr. Eva Gašparová, PaedDr. Eva Sobinkovičová

 

Región Liptovský Mikuláš zmena predsedníčky,

- navrhujú, aby si predsedníčky vzájomne rozposielali informácie o kvalitných

akciách a seminároch, ktoré sa nám v rámci regionálnych pobočiek osvedčili

a mohli by osloviť členky v ďalších regiónoch;

 

Región Žiar nad Hronom navrhol, aby boli na webovom sídle linky na zaují-

mavé odkazy a stránky;

 

Regióny Zákamenné a Martin navrhli spoznávanie fungovania systému pred-

primárneho školstva niektorú zo severských krajín,

Zodpovedné: Bc. Terézia Loffajová, Zuzana Kmecová

 

Mnohé regióny nemali žiadne konkrétne podnety smerom k činnosti Spoločnosti.

Mnohé regióny sa zhodli v návrhu, aby Spoločnosť vypracovala Akreditovaný

vzdelávací program.

 

Bod 9

Predsedníčka Spoločnosti informovala :

·        o najaktuálnejších Stanovách Spoločnosti, ktoré sú doplnené o článok 5,

         v ktorom sa hovorí, že členom sa môže stať aj osoba iného štátu.

·        na vlastnú žiadosť sa vzdáva členstva v Rade Spoločnosti PaedDr. Kata-

         rína Guziová, PhD.

·        účasť na konferencii Učíme pre život v Poprade, kde bol veľmi nízky

         počet učiteliek materských škôl, v diskusnej skupine sa preberali otázky

         neadekvátnej vysokoškolskej prípravy v rámci digitálnych technológií,

         zvýšenia úrovne digitalizácie smerom k učiteľom, vytvorenie kognitívnych

         softvérov, ktoré nemajú behavioristický prístup – jedno zadanie = jedno riešenie;

·        pokiaľ chceme riešiť nedodržiavanie právnych predpisov, je potrebné mať

         o porušení písomný záznam, na základe čoho sa môže dať písomný podnet

         na riešenie problému;

 

Bod 10

Diskusia:

-    riešenie akreditovaného vzdelávacieho projektu,

-    termín a miesto pracovného rokovania Rady Spoločnosti 5. - 6. 10.

     2012 Piešťany; predsedníčky, ktoré sa nezúčastnili rokovania v janu-

     ári a v júni sú povinné zúčastniť sa rokovania,

-    pracovné rokovanie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR

      – záznam, príloha zápisnice,

-    Predsedníčka informovala o termíne regionálnej konferencie Strážske Pre-

     šovský kraj, ktorá sa bude realizovať 26.- 27. 10. 2012.

-    Pracovná skupina pre tvorbu normatívu študijného odboru 76496 učiteľstvo,

     delegovaný zástupca Spoločnosti, ako odborný poradný orgán,

-    Portál právnych predpisov,

-    žiadosť MPC Bratislava, o vypracovanie a predloženie na akreditáciu vzdelá-

     vacieho programu: aktualizačné – prípravné atestačné vzdelávanie pre cieľovú

     skupinu učiteľ pre predprimárne vzdelávanie,

-    Komisia na výber, hodnotenie a finančnú podporu žiadostí a poskytnutie

     dotácie „Revitalizácia materských škôl 2012“ – delegovaný zástupca,

-    návrh na finančnú odmenu členkám výboru Spoločnosti

     predsedníčka Spoločnosti 500 eur

     tajomníčka Spoločnosti    200 eur

     pokladníčka Spoločnosti   300 eur

     informatik Spoločnosti     100 eur

 

Bod 11

Predsedníčka Mgr. Eva Gašparová poďakovala zúčastneným a ukončila

pracovné stretnutie.

 

 

 

 

                               UZNESENIE č. 2 / 2012

 

   

Berie na vedomie:

  1. Informácie PhDr. Viery Hajdúkovej, PhD. z  MŠVVaŠ  SR k aktuálnym otázkam týkajúcich sa prepdprimárneho vzdelávania
  2. Informácie predsedníčky Spoločnosti o zrealizovanej konferencii v Lučenci a 18. Snemu Spoločnosti, ktorá sa konala dňa 20. – 21.  apríla 2012
  3. Informácie predsedníčky Spoločnosti SPV o zrealizovanom odbornom seminári s prof. Jiřinou Prekopovou, ktorá konala dňa 18. – 19. mája 2012 vo Vysokých Tatrách
  4. Zhodnotenie činnosti a projektov zástupcami firmy Stiefel Eurocard s.r.o. Bratislava a Vydavateľstva Pro Solutions s.r.o. Bratislava.

 

 

Schvaľuje:

1.   Zánik regiónu Trenčín

2.   Finančnú odmenu predsedníčke, tajomníčke, pokladníčke a informatikovi

      Rady Spoločnosti

 

Ukladá:

1. Zabezpečiť pracovné stretnutie Rady Spoločnosti v Piešťanoch 5. – 6.10. 2012.

   Termín: september 2012                    Zodpovedná: tajomníčka Spoločnosti

 

2. Organizačne zabezpečiť Študijno-poznávací pobyt Paríž 20. 11. – 25. 11. 2012

    Termín: priebežne                                           Zodpovedná: predsedníčka        

 

3. Zrealizovať a spustiť webové sídlo Spoločnosti.

  Termín: júl 2012                      Zodpovedná: Dáša Líšková, Dana Mujkošová

 

4Písomne pripraviť za každý región návrhy do Plánu práce 2012/2013.

 Termín: 4. októbra 2012                        Zodpovedné: predsedníčky regiónov

 

 

 

 

V Považskej Bystrici dňa: 28.6.  2012

Overovateľ: Mgr. Eva Gašparová               Zapísala: Mgr. Milena Lučivjanská

                    Predsedníčka Spoločnosti        predsedníčka regiónu Považská Bystrica