Vyhodnotenie aktivít „Projektu Rozširovanie skúseností najlepších učiteľov – „EduArt“

V nadväznosti na plnenie úlohy č. 63 Plánu hlavných úloh MŠVVaŠ SR na rok 2014,, Vyhodnotenie aktivít rozširovania najlepších skúseností učiteľov a návrh opatrení na nasledujúce obdobie“ predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu predkladá plnenie aktivít na národnej a medzinárodnej úrovni prezentujúcej dobrú prax pedagogických zamestnancov materských škôl v školskom roku 2014/2015.

Vyhodnotenie aktivít „Projektu Rozširovanie skúseností najlepších učiteľov –  „EduArt“