Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania (22. 5. 2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020

Rozhodnutie

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 5. 2020)