Pripomienkovanie

Na zasadnutí Rady Spoločnosti v Rajeckých Tepliciach sa členky Rady uzniesli na zmene Stanov a Zásadách hospodárenia, ktoré sú verejne dostupné na web stránke Spoločnosti. Vaše pripomienky môžete zasielať na spolocnostzvolen@gmail.com do 15.2.2016.