Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia

Vážené kolegyne,

na webovom sídle MŠVVaŠ SR bol 11. 12. 2017 uverejnený aktualizovaný materiál Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia

Materiál je aktualizovaný v časti 5 „Ospravedlňovanie  neprítomnosti dieťaťa v materskej škole“ v nadväznosti na riešenie problematiky ospravedlňovania neprítomnosti detí na výchove a vzdelávaní vyvolanej listom Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti školám. Aktualizovaný materiál nahradil doterajší materiál Predprimárne vzdelávanie v materských školách. Tento materiál nájdete v časti Legislatívne okienko.