Prezentácie z Celoslovenskej odbornej konferencii v Kežmarku

Dňa 28.septembra sa v Kežmarku uskutočnila Celoslovenská odborná konferencia Pohyb-ruka v ruke so zdravím. Stretli sa na nej odborní aj praktickí lektori z oblasti pedagogickej verejnosti, zameranej na telesnú výchovu v materskej škole, ako aj inšpirovať učiteľov materskej školy k tvorivým aktivitám pohybového zamerania. Poďakovaie patrí celému organizačnému tímu pod vedením Bc.Želky Haniskovej, ktorí opäť dokázal zodvihnúť úroveň Spoločnosti pre predškolskú výchovu.

V prílohách ponúkame prezentácie z referátov odznených na konferencii.

Telesné zaťaženie detí v materskej škole

Telesná výchova v pedagogickej praxi materských škôl

Špecifiká Štátneho vzdelávacieho programu predprimárneho vzdelávania v MŠ vo
 
vzdelávacej oblasti- Zdravie a pohyb

Špecifiká Štátneho vzdelávacieho programu predprimárneho vzdelávania v MŠ vo vzdelávacej oblasti- Zdravie a pohyb