Praktická publikácia

Aj počas letných dní sme pripravili zaujímavé formáty, projekty, publikácie v spolupráci s učiteľkami a partnermi a hneď jednu atraktívnu a prospešnú do obsahu s erudovaným prínosom pre prax v materských školách ako aj pre mamičky detí rok pred vstupom do základnej školy.
Vydavateľstvo Pro Solutions pripravuje ďalšiu Vami navrhnutú tému: STIMULAČNÝ PROGRAM PREVENCIE PORÚCH UČENIA DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU. Stimulačnými činnosťami rozvíjajúcimi jemnú motoriku, reč, sluchové vnímanie, priestorovú orientáciu je možné priblížiť výkony detí k očakávaným výsledkom. Stimulačný program, je námetom ako s nimi pracovať.  Obsahuje 23 samostatných súborov kde je rozpracovaná: motivácia; cvičenia na rozvíjanie jednotlivých oblastí:  zrakové vnímanie, sluchové vnímanie, optická a sluchová pamäť, intermodálne spojenie zmyslových vnemov, serialita, vizuomotorická koordinácia a grafomotorika.
Edukačné činnosti sú overené praxou, spracované a konzultované s odborníkmi a text publikácie recenzovala odborníčka pre predprimárne vzdelávanie PhDr. Viera Hajdúková, PhD.