Poďakovanie - PORTÁL

Vážené kolegyne a kolegovia,

bolo mi potešením stretnúť sa s Vami na 21. Sneme a Celoslovenskej odbornej konferencii v Šali, ktorých sme sa zúčastnili, aby sme získali nové poznatky a nadviazali nové profesijné aj priateľské kontakty. Vaša prítomnosť motivuje organizátorov aj Vašich kolegov k ďalšej práci, či ste boli prednášajúcimi, odbornými prispievateľmi alebo poslucháčmi, pretože to znamená, že sa aktívne zaujímate o výsledky ich skúmaní a tieto ich najnovšie znalosti chcete aplikovať vo svojej praxi alebo ich využiť vo vlastných výskumoch. Všetci sa takto podieľate na rozvíjaní slovenskej pedagogiky a sociálnych vied a zároveň dávate svojim kolegom vedieť, že ich dlhodobá a náročná práca má zmysel.

V mene vydavateľstva Portál Vám ďakujem za to, že ste si zakúpili alebo aspoň prezreli knihy, ktoré som Vám prišla prezentovať, a ktoré odrážajú súčasný stav vedomostí z rôznych vedných oblastí. Vydavateľstvo Portál už 25 rokov dáva publikačný priestor našim odborníkom a prináša informácie o aktuálnych vedeckých tendenciách vo svete.

Najväčší záujem ste prejavili o publikáciu Hra a její využití v předškolním vzdělávaní, ktorá reflektuje súčasné trendy a poznatky v oblasti výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku, a o publikáciu Metódy aktivního vyučování, v ktorej sa nachádzajú efektívne spôsoby práce so žiakmi v skupinách a príklady na ich prípravu, vedenie a hodnotenie.

Disponujeme množstvom ďalších zaujímavých a podnetných titulov, a preto ak ste si nestihli zakúpiť knihu, o ktorú ste mali záujem, alebo by ste chceli rozšíriť svoju knižnicu o ďalšie odborné tituly, môžete tak urobiť počas našich ďalších stretnutí a pri akciách, na ktoré sa už veľmi teším.

 

 

PaedDr. Nadežda Čabiňaková,

zástupkyňa vydavateľstva Portál Slovakia