Okrúhly stôl - Učiace sa Slovensko - aktuálne

Vo štvrtok 27. apríla 2017 sa stretli na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. autori pripravovaného dokumentu Učiace sa Slovensko  RNDr. Vladimír Burjan, MUDr. Ivan Juráš, doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. so zástupcami Asociácie výchovných poradcov, centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centier špeciálno-pedagogického poradenstva, Spoločnosti pre predškolskú výchovu,  Združenia odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení a Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

Za organizáciu Spoločnosť pre predškolskú výchovu sa diskusie zúčastnila členka SPV Mgr. Michaela Vargová, PhD., riaditeľka Materskej školy Profesora Sáru 3 v Banskej Bystrici. Keďže pre množstvo diskutovaných tém nebolo možné sa pripomienkam do hĺbky venovať, na záver diskusie požiadala spoluautora dokumentu MUDr. Ivana Juráša o stretnutie výhradne k oblasti predškolského vzdelávania a výchovy, ktorého by sa zúčastnili zástupcovia profesijných organizácií a odborníci na predprimárne vzdelávanie.

Správa z okrúhleho stola

MŠVVaŠ SR