Odborné vzdelávanie

Hra ako prostriedok rozvoja dieťaťa predškolského veku v materskej škole

 

V rámci SPV v regióne Tvrdošín, sa nám podarilo konečne „naživo“ zorganizovať odborné vzdelávanie s doc. PaedDr. Barborou Kováčovou, PhD., vysokoškolskou učiteľkou, liečebnou pedagogičkou a šéfredaktorkou odborno-metodického časopisu Predškolská výchova, ktorá sa profesijne zameriava na podporu optimálneho vývinu dieťaťa raného a predškolského veku v kontexte predškolskej výchovy, včasnej intervencie alebo s využitím terapeutických konceptov pomoci.

Učiteľky materských škôl si prakticky vyskúšali skupinové hry orientované na pohybové a verbálne metódy rozvíjajúce dieťa v predškolskom veku. Hry na rozlišovanie sluchového vnímania, vizuomotorickej koordinácie, či hry na podporu práce s knihou. (Hviezda, Zvukové pexeso, Chrobáčiky na lúke, Zvuková rozprávka, …).

Účastníčky ocenili skutočne zážitkové, zmysluplné vzdelávanie. Verím, že získané poznatky uplatnia vo výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi v materských školách.  

 

                                                                             

                                                                                                     Spracovala: Mgr. Gabriela Šimalová