Odborná diskusia k Národného programu Učiace sa Slovensko za okrúhlym stolom

Dňa 27. 10. 2016 sa zástupkyňa Spoločnosti pre predškolskú výchovu zúčastnila odbornej diskusie za okrúhlym stolom spoločne z ostatnými zástupcami asociácií a profesijných organizácií k cieľom Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania UČIACE SA SLOVENSKO.
Okrem iných problematík, bola diskusia zameraná aj na postavenie materských škôl v školskom systéme Slovenskej republiky, ich schopnosť a možnosti naplniť cieľ povinného vzdelávania 5 ročných detí v materských školách. Zástupkyňa Spoločnosti zdôraznila, že materské školy majú zabezpečené dostatočné organizačné, priestorové, materiálne a personálne podmienky na zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania detí od 5 rokov veku v materskej škole. 

Odborné argumenty