Deň materských škôl - 4. november

Deň materských škôl  - 4. november

V dnešný pre materské školy významný deň "Deň materských škôl" nás potešil svojim pozdravom na 16. schôdzi NR SR pán podpredseda NR SR Milan Laurenčík, ktorý na začiatku popoludňajšieho rokovania poďakoval materským školám týmito slovami:

" Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v popoludňajšom rokovaní siedmeho dňa 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Predtým ako pristúpime k programu, mi dovoľte prečítať krátky oznam. Dnes 4. novembra si pripomíname Deň materských škôl na Slovensku, v tomto roku už šiestykrát oslavujeme tento sviatok, ktorý na celom svete má len Poľsko a Slovensko. Materské školy tak ako inokedy aj v týchto neľahkých časoch zabezpečujú kvalitnú výchovnovzdelávaciu činnosť. Dne sú učiteľky materských škôl rovnako zdravotníci, záchranári a príslušníci ozbrojených síl a Policajného zboru Slovenskej republiky v prvej línii. Sú svojím spôsobom základnou kritickou infraštruktúrou nášho hospodárstva, pretože bez nich v týchto nevšedných časoch nemohlo pracovať mnoho ľudí, odborníkov, bez ktorých by nebolo možné zabezpečiť chod našej krajiny.

Dnešný deň si treba spomenúť aj na profesijné organizácie, ktoré zastupujú materské školy na Slovensku, a to Slovenský výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Rada pre rozvoj materských škôl a Spoločnosť pre predškolskú výchovu. Dovoľte mi teda na záver poďakovať sa v dnešný deň všetkým pracovníkom, zriaďovateľom, učiteľom a vychovávateľom, ktorí zabezpečujú, aby naše materské školy fungovali.

Za Spoločnosť pre predškolskú výchovu ďakujem podpredsedovi NR SR Milanovi Laurečíkovi ako i všetkým poslancom NR SR , ktorí odmenili slová podpredsedu NR SR potleskom a tak ocenili prácu učiteliek a učiteľov materských škôl , čo je veľmi cenné, výnimočné pre materské školy, obzvlášť v tomto veľmi náročnom období.

Adriana Makuchová,

predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu SR