Čo všetko získali tí, ktorí prišli a o čo všetko prišli tí, ktorí neboli...

 

Čo všetko získali tí, ktorí prišli a o čo všetko prišli tí, ktorí neboli...

Retrospektíva z celoslovenskej odbornej konferencie Súčasnosť a perspektívy predprimárnej edukácie na Slovensku

V prekrásny slnečný deň (26. 04. – 27. 04. 2013) sa mesto Košice zaplnilo učiteľkami materských škôl z celého Slovenska, ktoré sa zúčastnili Konferencie Súčasnosť a perspektívy predprimárnej edukácie na Slovensku a 19. Snemu Spoločnosti pre predškolskú výchovu.

Konferenciu otvorili programom deti z folklórneho súboru Hanička a  PaedDr. Mária Kavečanská, vedúca referátu školstva, športu a mládeže mesta Košice svojím príhovorom, v ktorom nezabudla uviesť dôležitosť ale i náročnosť práce učiteliek materských škôl.

Hosťom bola aj PaedDr. Vierka Hajdúková, PhD. z MŠVVaŠ SR. Vo svojom príspevku sa vrátila k počiatkom samostatnej predškolskej výchovy a vzdelávaniu a priniesla pohľad aj do súčasného stavu. Tiež poukázala na rolu Spoločnosti pri rozvoji predprimárneho vzdelávania za posledných 20 rokov. „Verím, že Spoločnosť pre predškolskú výchovu, tak ako doposiaľ, bude prostredníctvom svojich zástupcov dôstojným a prijímaným partnerom pre Ministerstvo školstva...“ (PaedDr. Hajdúková, V., PhD.).

Odborný referát  prof. PhDr. Branislava Pupalu, CSc. sumarizoval diskusie a stanoviská nazhromaždené v procese prezentácií a posudzovania nového ŠVP pre materské školy. Okrem iného spomenul často sa vyskytujúce obavy učiteliek z toho, čo nový program prinesie i zníženú mieru ochoty ich adaptácie na nové požiadavky. Príspevok ukončil vetou: „...to je však riziko celého podniku tohto druhu, ktorý je ale úplne nevyhnutný, aby materská škola získala v školskej sústave také miesto, aké sa jej zatiaľ dostalo len formálne.“

Doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. ponúkol učiteľkám komparatívnu analýzu dvoch zahraničných modelov vyhodnocovania kvality amerických a švédskych materských škôl, ktorá mala poukázať na príklady rozdielnosti v chápaní kvality materskej školy.

Po prestávke vystúpila svojím odborným príspevkom detská psychiatrička MUDr. Terézia Rozenbergerová, ktorá zožala od prítomných búrlivý potlesk. Jednoducho, no erudovane a hlavne pútavo prerozprávala niekoľko prípadov zo svojej praxe na tému ADHD v predškolskom veku a ponúkla množstvo riešení a postupov, ako s takýmito deťmi nielen pracovať, ale hlavne pomôcť im bezpečne sa socializovať.

Ako posledná v časti hlavné referáty vystúpila p. Anna Klepáčová, riaditeľka materskej školy Hrebendova v Košiciach. Materská škola je špecifická prostredím v ktorom sa nachádza a tým aj potrebami detí, ktoré ju navštevujú. Nachádza sa na smutno-známom Luníku IX. Vo svojom priestore odprezentovala dobrú prax učiteliek s deťmi z marginalizovanej rómskej komunity.

Súčasťou konferencie bol 19. Snem Spoločnosti, na ktorom členky jednohlasne schválili Radu Spoločnosti na ďalšie volebné obdobie.

Po obedňajšej prestávke sa učiteľky „rozpŕchli“ po workshopoch, ktoré pokračovali aj na druhý deň. Na výber ich mali niekoľko (názvy workshopov sú v skrátenej verzii): Janka Kawaschová (Tvorivá dramatika), Mgr. Anka Vašutová, PhD. (Matematické schopnosti), PhDr. Viera Hajdúková, PhD. (Diskusné fórum), Mgr. Janka Pankuchová (Problémové správanie), Mgr. Evka Mujkošová (Interaktívna tabuľa), Alica Benedyktiová (Logico Primo, Lük), PaedDr. Anka Derevjaníková, PhD. (Hudobno-výchovné činnosti) a Mgr. Janka Homzová (Tvorivá recyklácia). Kvalita osobností lektorov zaručovala aj kvalitu obsahu a realizácie workshopov.

Súčasťou konferencie bol aj večerný raut s hudbou a tombolou. Večer otvorila PaedDr. Viera Hajdúková, PhD., ktorá sa poďakovala Mgr. Eve Gašparovej (predsedníčke Spoločnosti) za jej dlhoročný prínos pre predprimárne vzdelávanie. Počas ôsmich rokov svojho pôsobenia v čele Spoločnosti vybudovala svojou osobnosťou a precíznou prácou stabilnú organizáciu, ktorej cieľom je pomáhať a podporovať učiteľky materských škôl v ich práci. Program vyvrcholil účasťou ľudového speváckeho súboru Železiar, ktorý zabával všetkých zúčastnených svojou spontánnosťou a originalitou.

Dovoľte mi, aby som sa na tomto mieste poďakovala všetkým zúčastneným hosťom a lektorom, tiež všetkým účastníčkam, ktoré merali cestu do Košíc. Nemenej ďakujem aj organizačnému tímu – členkám Spoločnosti Košice a Košice - okolie, ktoré zabezpečili hladký priebeh všetkých aktivít a riaditeľkám materských škôl, v ktorých sa workshopy konali, za svoju pohostinnosť.

 

PaedDr. Eva Sobinkovičová

predsedníčka Spoločnosti región Košice a Košice – okolie

eva.sobinkovicova@gmail.com