Bc. Ľudmila Baginová

Ľudmila Baginová pracuje ako riaditeľka Materskej školy Lednické Rovne.  Počas  dlhoročnej pedagogickej práce prešlo jej rukami veľa detí. Vďaka nej sa Materská škola Lednické Rovne zapájala do mnohých projektov zameraných na prevenciu kriminality ako i do projektov na medzinárodnej úrovni.

Vydala niekoľko metodických materiálov, ktoré využíva v edukačnom procese a oboznamuje nimi i členky na zasadnutiach  SPV v regióne. Menovaná k svojej práci pristupuje zodpovedne, dbá o rozširovanie svojich odborných vedomostí a poznatkov. Pracuje  dlhodobo vo výbore SPV v regióne  Púchov. Výrazný bol jej podiel pri organizovaní  vzdelávacích pobytov  do materských škôl v zahraničí, kde učiteľky mali možnosť získať prehľad o vzdelanostnej úrovni a legislatíve v iných krajinách.

          Svoju prácu vykonáva svedomito, čestne a s láskou. V kolektíve zamestnancov, detí, rodičov a aj medzi členkami SPV v regióne Púchov je obľúbená  pre jej ústretovosť, ľudskosť, priateľstvo a spoľahlivosť.