Zborník z celoslovenského vedecko-odborného semináru Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl, Prievidza, 4. - 5. 5. 2007

 

OBSAH
 
ÚVOD................................................................................................   3
 
Rozvíjanie kompetencií u detí predškolského veku .................................... 5
Soňa Kikušová 
 
Dieťa (ako) autonómny a kompetentný subjekt .........................................15
Dušan Kostrub 
 
Prostredie materskej školy – zdroj inšpirácie a osobnostného rozvoja  ..........19
Ľuboš Ďurdiak 
 
Prečo rozvíjať grafomotorické zručnosti detí cez výtvarné aktivity  ............23
Renáta Pondelíková
 
Integrácia detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
v materskej škole .................................................................................. 27
Margita Schmidtová 
 
Počítačová gramotnosť detí predškolského veku a využívanie
učebnej pomôcky Lego Education.......................................................... 39
Mária Pavláková 
 
Projekt – Túlame sa s počítačovou myškou  ........................................... 41
Ingrid Okenková 
 
Nové trendy v procese plánovania edukácie v podmienkach
materských škôl  .................................................................................. 43
Eva Mujkošová 
 
Dieťa a jeho edukácia v súčasnom svete a pre budúci svet ........................ 47
Dušan Kostrub 
 
Podpora vynárajúcej sa gramotnosti v podmienkach
preprimárnej edukácie ........................................................................... 51
Alena Lopušná 
 
Hodnotenie materských škôl z hľadiska Štátnej školskej inšpekcie .............. 59
Viera Hajdúková 
 
Projekt – Voda a vše čo s ní souvisí  ..................................................... 67
Pavla Srnská 
 
Projekt – Moře ................................................................................... 71
Pavla Srnská 
 
Čítanie obrázka – zdroj inšpirácií dieťaťa ............................................... 78
Štefan Kováčik
 
Obsah ............................................................................................... 81
 
Poznámky ..........................................................................................82
 
 
Viac na stiahnutie TU