Zborník z Celoslovenského vedecko-odborného semináru Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl, Poprad - Svit 16. - 17. 5. 2008

 

OBSAH
 
ÚVOD......................................................................................................
 
Vznik a činnosť Spoločnosti pre predškolskú výchovu 1993 – 2008 ...
Eva Gašparová
 
Pohľad späť ...
Viera Hajdúková, Katarína Domastová
 
Správa o činnosti Spoločnosti pre predškolskú výchovu za rok 2007
Eva Gašparová
 
Štátny vzdelávací program ISCED 0
Katarína Guziová
 
Štátny vzdelávací program 
Viera Hajdúková
 
Súčasné požiadavky didaktiky materskej školy
Dušan Kostrub
 
Krok za krokom do budúcnosti materských škôl
Monika Miňová
 
Veselé figúrky
Eva Müllerová
 
Lego v procese rozvoja tvorivosti detí v materskej škole
Stanislava Spiegelhalterová
 
Rozvoj predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku
Martina Kovalčíková
 
Matematika v škole a v rodine
Viera Uherčíková
 
Rozvíjanie grafomotorických zručností
Emília Petrovská
 
Slané cesto
Mária Niklová
 
Fotodokumentácia
 
Obsah
 
Poznámky 

 

Viac na stiahnutie TU