Zborník príspevkov z odborno – vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Od detskej opatrovne k materskej škole, BB 2009

 ISBN 978-80-970266-0-8 

 
OBSAH
 
ÚVOD.................................................................................................. 9
 
HLAVNÉ REFERÁTY
Od detských opatrovní po predškolskú edukáciu...................................... 11
Bronislava Kasáčová
 
Česká mateřská škola v historickém vývoji.............................................. 19
Eva Šmelová
 
Súčasný svet a materská škola............................................................... 24
Beata Kosová
 
Materské školy dnes............................................................................. 30
Viera Hajdúková
 
 
REFERÁTY
Retrospektívny pohľad na výchovu a vzdelávanie detí
v prvých detských opatrovniach na Slovensku........................................ 37
Valentína Trubíniová
 
Montanae Civitatis Neosoliensis philanthropicum
institutum – schola pro educatione infantum (Ecce eventum!).
Quantuscumque, quid agis?................................................................. 47
Dušan Kostrub
 
Prvé opatrovne a prvý Ústav pre výchovu opatrovkýň v Prešove
v kontexte ďalších vývojových edukačných tendencií............................. 54
Mária Podhájecká
 
Detské opatrovne na Spiši a filantropické hnutie..................................... 60
Katarína Guziová
 
Od detských opatrovní k materským školám v sústave škôl..................... 65
Elena Pajdlhauserová
 
Viac na stiahnutie TU