Zborník príspevkov z celoslovenskej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou - Didaktické možnosti rozvíjania osobnosti dieťaťa v materskej škole; MT 2011

 

ISBN: 978-80-969298-7-0

 

 

OBSAH
ÚVOD .................................................................................................... 5
 
S Logico Primo sa hráme, myslenie a reč si rozvíjame ................................. 7
DARINA BÁTOROVÁ
 
Výtvarná edukácia ako forma variabilnej expresie ...................................... 11
MICHAELA GUILLAUME
 
Dieťa s problémom v materskej škole. Identifikácia problému a možnosti
pomoci zo strany učiteľa ........................................................................ 20
BARBORA VODIČKOVÁ
 
Edukačné aktivity ako podpora inkluzívneho vzdelávania v materskej škole ... 26
BARBORA KOVÁČOVÁ
 
Rozvíjanie jazykovej gramotnosti detí predškolského veku prostredníctvom
literárneho textu ..................................................................................... 33
DANA KOLLÁROVÁ
 
Spoznávajme a objavujme svet s využívaním digitálnych hračiek a interaktívnej
tabule ................................................................................................... 38
EVA MUJKOŠOVÁ
 
Krok za krokom s interaktívnou tabuľou ................................................... 49
VALÉRIA BUDÚCKA
 
Divadelné stvárnenie – zážitok vyúsťujúci do kognitívnej reflexie dieťaťa ...... 53
HELENA KRNOVÁ
 
Rozvoj technickej a vizuálnej tvorivosti pri práci s odpadovým materiálom .... 60
LENKA SLUŠŇÁKOVÁ
 
Maľovanie na hodváb .............................................................................. 63
ZUZANA HADBAVNÁ
 
Slané cesto v ríši rozprávok ..................................................................... 64
MÁRIA NIKLOVÁ
 
Logico Primo vo svete a na Slovensku ...................................................... 65
JULIANA MURCÍNOVÁ
 
Tvorivosť v detskom prejave detí ............................................................. 69
JÁN POCHANIČ
 
Literárno-dramatická činnosť v materskej škole .......................................... 73
JÁN POCHANIČ
 
Riadenie materských škôl z pohľadu Štátnej školskej inšpekcie ...................... 77
ZLATICA HAGEROVÁ
 
Papierové inšpirácie ................................................................................. 81
PETRA JÁNOŠOVÁ
 
Origami, tvorivá hračka v rukách predškoláka ............................................ 83
MILOŠ VIGLAŠSKÝ
 
Informačné kompetencie učiteľa a dieťaťa .................................................. 94
MONIKA MIŇOVÁ
 
Možnosti včasnej intervencie u rizikových detí predškolského veku .............. 100
RASTISLAVA BRŤKOVÁ
 
Materská škola a digitálna gramotnosť ....................................................... 106
ILONA UVÁČKOVÁ
 
Kvalitatívne skúmanie sociálnych reprezentácií konštruktov,
samostatnosť a kompetentnosť dieťaťa u učiteľských
profesionálov v Srbsku a na Slovensku ..................................................... 112
DUŠAN KOSTRUB, EVA SEVERINI
 
Relaxačné cvičenia v materskej škole ........................................................ 120
VIERA ZLATOŇOVÁ
 
Hudba a pohyb v rozvoji osobnosti dieťaťa ................................................ 123
JAROMÍRA PÚČIKOVÁ
 
Výtvarná výchova & predprimárne vzdelávanie .......................................... 126
DANIELA VALACHOVÁ
 
Konkretizovanie abstraktných fenoménov hudobného umenia
v činnostiach detí materských škôl ........................................................... 131
TOMÁŠ BOROŠ
 
„Ja tam nebudem, ja ju nepoznám“ alebo adaptácia dieťaťa
na podmienky materskej školy ako kultúrny šok ........................................ 134
ZUZANA MONCMANOVÁ
 
 
Viac na stiahnutie  TU