Tvorte s nami

Publikácia sa zameriava na využitie tvorivej dramatiky v predprimárnom vzde-

lávaní 5-6 ročných detí. Základným zámerom je prezentovať metódy tvorivej

dramatiky v kontexte teórií konštruktivizmu, sociálneho konštruktivizmu, kon-

štrukcionizmu, sociálneho konštrukcionizmu. 

Publikácia prináša aplikačné poznatky a návrhy o využití tvorivej dramatiky a

tým poskytuje množstvo metodického materiálu, ktorý využijú učitelia v pred-

primárnom a primárnom vzdelávaní. 

Recenzenti: PaedDr. Jana Bolebruchová, PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.,

                 Mgr. Miroslava Višňovská, PhD.

Odborný garant: Spoločnosť pre predškolskú výchovu

 ISBN 978-80-8139-005-0