Tri perspektívy nazerania na didaktické využitie počítača (a IKT) vo výučbe v školách, Dušan KOSTRUB

 

Abstrakt:

Príspevok sa orientuje na čiastočnú analýzu uplatnenia PC a IKT vo výučbe

v školách z pohľadu teórií učenia sa a vyučovania. Prezentuje preferenciu

kognitivistických a sociokognitivistických teórií a charakter výučby na ich

základe. Obsahuje informácie o didaktickom využití počítača (a IKT).

 

Kľúčové slová:

Didaktika, IKT, kognitivistické teórie (konštrukcionizmus), kompetencie, PC,

príklady, proces výučby,  sociokognitivistické teórie, teórie učenia sa a učenia.

 

Viac na stiahnutie TU