Rozvíjanie počiatočnej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti v podmienkach preprimárnej edukácie, Alena LOPUŠNÁ

 

OBSAH

Úvod ..........................................................................................  5

Teoretické východiská čitateľskej a pisateľskej gramotnosti................ 7

Štadiálny rozvoj gramotnosti dieťaťa predškolského veku ..................  7

Kompetencia MŠ stimulovať čitateľskú a pisateľskú gramotnosť ........10

-          prostredie triedy

-          učebné stratégie

Kniha s prediktabilným textom ....................................................... 11

Ranný odkaz ................................................................................ 12

Slovná banka ................................................................................ 13

Metóda lona .................................................................................. 13

Jazyková skúsenosť ....................................................................... 14

Spoločné čítanie ............................................................................. 14

Riadené čítanie ................................................................................14

Hlasné čítanie ..................................................................................18

Maľované čítanie .............................................................................18

Pojmové mapovanie .........................................................................19

Pravidlá života v triede ......................................................................20

Ďalšie varianty stimulácie ...................................................................21

Použitá literatúra ...............................................................................23

Prílohy ............................................................................................25

 

Viac na stiahnutie TU