Kresba - ako pedagogicko-diagnostický nástroj poznávania dieťaťa predškolského veku - M.Lipnická, V.Ujčiková

 

Dieťa kreslí to, čo vie, čo pozná, ako to vidí a cíti. Kreslením a maľovaním sa

prihovára, zaostruje svoj pohľad na svet, objavuje jeho detaily a vzťahy, hodnotí

ho, ale aj ponúka riešenia toho, čo trápi jeho či ostatných. Kresba je prejav vnú-

torného sveta a rozvojových zdrojov dieťaťa. Ani netuší, čo všetko vkladá do vý-

tvarnej činnosti a čo o sebe prostredníctvom svojho diela zrkadlí. Dospelí, ako

záujemcovia o detský svet, o detskú dušu skúšajú viac či menej úspešne i od-

borne dešifrovať toto zrkadlenie. Je isté, že na základe kresby a jej znakov ne-

možno robiť veľké závery o rodiacej sa detskej osobnosti. Kresba je len jedným

(nie jediným) z prostriedkov celistvého poznávania dieťaťa, jednou z možných

ciest porozumenia dieťaťu, jedným zo signálov možných problémov na jeho je-

dinečnej ceste života a edukácie.

            Tieto a mnoho ďalších (v texte ďalej sprostredkovaných) myšlienok

nás viedli k spracovaniu teoreticky a výskumne zameranej publikácie, ktorej cie-

ľom je poukázať na diagnostické dispozície detskej kresby pri pedagogickom

poznávaní dieťaťa. Ide o uhol pohľadu, ktorý má byť nápomocný učiteľom detí

predškolskéhoveku a ktorý nezasahuje do psychologických alebo špeciálnopeda-

gogických kompetencií. Publikácia načrtáva osobnostne orientovaný prístup

v diagnostickom analyzovaní a interpretácii detskej kresby a zároveň predkladá

výskumné zistenia v oblasti schopností detí v kresbe a kreslení na konci pred-

školského obdobia. K tomu ponúka kresbový diagnostický nástoj a záznamový

hárok na hodnotenie a pedagogickú interpretáciu kresby rodiny 5 – 6- ročných

detí, ktoré boli výskumne overené v roku 2011 u 148 detí v materských školách.

Tieto nie sú určené, aby učitelia deti triedili, striktne zaraďovali do určitých vý-

vinových stupňov, ale slúžia k tomu, aby poznali niektoré psychomotorické a 

výtvarné špecifiká dieťaťa za účelom optimalizácie jeho edukácie.

            K pedagogickému porozumeniu „odkazov a významov“ spontánneho

kresbového prejavu dieťaťa, môže prispieť aj táto publikácia a tak veríme, že

bude nápomocná nielen v teréne materských škôl, ale aj vo výskumom analy-

zovaní, porovnávaní a zovšeobecňovaní poznania o kreslení  a kresbe detí v in-

dividuálnom či generačnom meradle.

                                                                                                   Autorky

 

Viac na stiahnutie TU