Informačné kompetencie detí predškolského veku vo vzdelávacích programoch pre predprimárne vzdelávanie Viera HAJDÚKOVÁ

 

Abstrakt:

Príspevok sa zaoberá pohľadom na Štátny vzdelávací program z hľadiska

rozvíjania informačných kompetencií detí predškolského veku prostrední-

ctvom obsahových a výkonových štandardov. Pokúsime sa priblížiť, ktoré

výkonové štandardy, napriek tomu, že priamo nerozvíjajú informačné kom-

petencie detí, predsa len prispievajú k ich rozvoju sprostredkovane, nepriami,

vďaka tomu, že sa na ich plnenie využívajú najmodernejšie a v materských

školách dostupné digitálne technológie. V druhej časti príspevku sa sústreďu-

jeme na možnosti rozvíjania informačných kompetencií detí prostredníctvom

rozširujúcich vzdelávacích ponúk, ktoré môžu materské školy poskytovať svo-

jim deťom v školských vzdelávacích programoch, pokiaľ im to dovoľujú ich

materiálno-technické, priestorové ale aj personálne podmienky. Uplatňovanie

rozširujúcich vzdelávacích ponúk zameraných na rozvíjanie informačných kom-

petencií detí vnímame cez prierezovú tému informačno-komunikačné technológie.

 

Viac na stiahnutie TU